អំពីយើងខ្ញុំ

The Multicultural HIV and Hepatitis Service សហការជាមួយសហគមន៍ដែលមានប្រភពមកពីវប្បធម៍ចំរុះ និងសេវាសុខភាពនានា ក្នុងរដ្ធញូវសោធន៍វែល ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ៈពាល់នៃមេរោគអេដស៍ និងមេរោគរលាកថ្លើម ។

សហគមន៍

Community

ស្វែងយល់អំពីការរួមសហការគ្នារវាងយើង និងសហគមន៍ចំបងនានា ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ និងមេរោគរលាកថ្លើម ។

យើងរួមដៃជាមួយសហគមន៍នានា តាមរយៈវិធីជាច្រើនដែលគោរពវប្បធម៍ និងតំលៃនៃសហគមន៍នីមួយៗ ។

បុគ្គលិកសេវាសុខភាព

Health Care Workers

ស្វែងរកព័ត៌មានជាភាសាផ្សេងៗ និងព័ត៌មានសំរាប់ការលើកដំកើនការយល់ដឹងអំពីសុខភាព ដើម្បីសំរួលដល់ការផ្តល់សេវាសុខភាពរបស់អ្នកដល់អ្នកដែលមានប្រភពមកពីវប្បធមន៍និងភាសាចំរុះ ។

យើងអាចសហការជាមួយអ្នកក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសេវាផ្សេងៗដែលអ្នកផ្តល់ជូនដល់សហគមន៍ដែលមានវប្បធមន៍ចំរុះ ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

Media

អ្នកអាចអាននូវព័ត៌មានសំរាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកនូវធនធាន ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន ស្ថិតិ និងការណែនាំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ សំរាប់អ្នកយកព័ត៌មាន ។

អានព័ត៌មានចំរុៈ និងជាវជាប្រចាំនូវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗ ពី MHAHS ។

Latest News

 • 57 new Cultural Support Workers recruited

  57 new Cultural Support Workers recruited

  04 មិថុនា 2019

  The Cultural Support Program (CSP) at the Diversity Programs and Strategy Hub welcomed 57 new Cultural Support Workers (CSWs) during their induction training held in Sydney recently.The new recruits completed an initial induction training aimed at...

  អាន​បន្ត...

 • MHAHS hosts Korean delegates

  MHAHS hosts Korean delegates

  04 មិថុនា 2019

  A delegation from the Korea Alliance to Defeat AIDS visited the Multicultural HIV and Hepatitis Service (MHAHS) on 18th May.  Led by Jang Tae Yong, Director of Gyeongnam Provincial Government, 11 members of the Alliance attended an...

  អាន​បន្ត...

View All News