• Multicultural HIV and Hepatitis Service (MHAHS)

 • Address
 • Level 2, 18 Marsden St.
 • Camperdown, NSW 2050
 • (behind Rydges Hotel)
 • Mailing Address
 • PO Box M139
 • Missenden Road NSW 2050
 • Phone
 • Sydney: (02) 9515 1234
 • Freecall: 1 800 108 098 (NSW Country)
 • Fax
 • (02) 9550 6815

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác, xin gọi đường dây thông dịch số 131 450 (chỉ tốn bằng một cú gọi địa phương). Yêu cầu một thông dịch viên và khi người này đến, yêu cầu họ gọi số điện thoại của chúng tôi. Sau đó thì bạn sẽ có thể nói chuyện với chúng tôi qua thông dịch viên này.

Show Contact Form