اجتماع

Community

از کارهای مشارکتی ما با اجتماعات تحت تاثیر و کمک به آنها در مقابله با HIV و هپاتیت ویروسی مطلع شوید.

ما به شیوه های مختلف و با احترام به فرهنگ و ارزشهای هر جامعه برای کمک به آنها وارد عمل می شویم.

کارکنان بهداشت و درمان

Health Care Workers

اطلاعات و منابع مربوط به ارتقاء سطح بهداشت را جهت پشتیبانی از کار خود با مردم مهاجر و پناهجو به زبانهای مختلف مشاهده نمایید.

ما می توانیم در راستای بهبود خدمات شما برای اجتماعات چندزبانه به شما کمک کنیم.

رسانه

Media

طرحهای پیشگامانۀ رسانه ای فعلی ما را مشاهده کنید و از منابع، اطلاعات مربوط به سوابق، آمارها و رهنمودهای مربوط به گزارشگری برای خبرنگاران اطلاع حاصل نمایید.

به خبرنامۀ Diversity News دسترسی پیدا کنید و مشترک آن شوید تا به طور دائم در جریان تمامی خبرهای MHAHS قرار بگیرید.

Latest News

View All News

Upcoming Events

No events
View All Events